Vladimir Koveshnikov
Marketing & Product Development