Sergey Glushkov
Scientist, author of original developments